De informatie uit deze database is te gebruiken als richtlijn bij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen samen met biologische gewasbescherming en/of natuurlijke bestuiving. Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact op uw adviseur.

Gebruik uitsluitend wettelijk toegelaten middelen en lees voor gebruik het etiket. 

Neveneffecten op natuurlijke vijanden

Bestrijdingsmiddelen kunnen directe effecten veroorzaken, zoals doding of het niet uitkomen van eieren en poppen, maar ook indirecte effecten, zoals verminderde eileg van natuurlijke vijanden, problemen met vervelling of afwerend effect. Zowel directe als indirecte effecten zijn meegenomen bij de beoordeling van neveneffecten.De gegevens zijn gebaseerd op een éénmalige toepassing van een bestrijdingsmiddel in een toegelaten dosering. Hogere doseringen en/of herhaalde toepassingen kunnen leiden tot een groter effect op natuurlijke vijanden en bestuivers. De door u geselecteerde middelen kunnen een andere formulering of concentratie van de werkzame stof hebben dan het geteste product. Hierdoor kunnen de effecten afwijken.

De effecten van chemische middelen op natuurlijke vijanden worden weergegeven in vier categorieën (1 t/m 4) overeenkomstig de mate waarin het middel de capaciteit van het organisme beïnvloedt.

Symbool dat de mortaliteit, toxiciteit ofwel de reductie in bestrijdingscapaciteit weergeeft:

  Niet of weinig schadelijk < 25% reductie

  Matig schadelijk  25 - 50% reductie

  Schadelijk  50 - 75% reductie

  Zeer schadelijk  > 75% reductie

Als geen symbool is vermeld is het effect onbekend.

NB: het gaat hier om de veiligheid voor de natuurlijke vijanden, niet voor de toepasser!

Nawerking residu (persistentie) op natuurlijke vijanden

Veel middelen zijn ook gedurende een bepaalde periode ná de toepassing nog schadelijk. Bij natuurlijke vijanden wordt deze nawerking weergegeven in het aantal weken dat het middel schadelijk blijft voor de natuurlijke vijanden. Pas na de aangegeven periode kan de betreffende parasiet of predator (weer) succesvol worden ingezet. De aangegeven periode geldt voor één toepassing in de etiketdosering, bij meer toepassingen zal de nawerking vaak langer duren. Als er geen gegevens zijn vermeld is de nawerking onbekend. De nawerking geldt met name voor condities zoals in de Noordwest-Europese kasteelten. Onder warmere en lichtere omstandigheden is de nawerking in het algemeen korter. In buitengewassen is de nawerking soms afhankelijk van de neerslag, bij sommige middelen is het effect gezien dat de nawerking langer werd na neerslag.

(Matig) gevaarlijke middelen met een korte nawerking kunnen soms toch gebruikt worden: voor chemische correctie in haarden, of vóórdat natuurlijke vijanden in een gewas worden uitgezet.

Toepassing en interpretatie van gegevens

 • Bodemorganismen: de bestrijdingscapaciteit van bodemroofmijten en in de grond toegepaste nematoden wordt vooral beïnvloed door aangieten of drenchen van chemische bestrijdingsmiddelen. Indien aangieten of drenchen van een bestrijdingsmiddel niet specifiek is vermeld, dan is het effect weergegeven van een gewasbespuiting van het betreffende middel.
 • Zwavel: Bij het verdampen van zwavel is het effect sterk afhankelijk van de dichtheid van verdampers, de gebruiksduur en de ventilatie van de kas.
 • Stuiven: Het stuiven van middelen belemmert de ontwikkeling van veel natuurlijke vijanden en bestuivers en wordt daarom sterk afgeraden.

Neveneffecten op hommels

Alle resultaten voor neveneffecten op hommels zijn verkregen met B. terrestris. het is mogelijk dat de neveneffecten bij andere hommelsoorten licht afwijken. Voor hommels is een indeling in 4 categorieën gemaakt, waarbij de te volgen werkwijze bij het gebruik van de betreffende bestrijdingsmiddelen staat weergegeven. Voor afdekken en verwijderen maakt u gebruik van de Beehome functie van de hommelkast. 

Beehome

Er zijn twee vlieggaten in de nestkast. Eén daarvan biedt de zogenaamde Beehome-voorziening: de hommels kunnen hierdoor wel naar binnen, maar niet meer naar buiten vliegen. Door het andere vlieggat is vliegverkeer in beide richtingen mogelijk. Dit systeem maakt het mogelijk om op elk gewenst moment de hommels snel in de nestkast te krijgen, als dit vanwege gewasbescherming nodig is. Sluit hiertoe het vlieggat voor tweerichtingsverkeer. Alle hommels zullen binnen 2 uur hierna in de nestkast zijn teruggekomen. Dan kan de nestkast helemaal worden afgesloten en indien noodzakelijk buiten het gewas geplaatst. 

 • Geen actie:
  Toepassen van het middel is mogelijk zonder specifieke voorzorgsmaatregelen.
 • Afdekken: 
  Laat met Beehome alle hommels terugkeren naar de nestkasten. Dek elke kast zorgvuldig af, en voer daarna de bestrijding uit. Na de behandeling het afdekmateriaal verwijderen en het vlieggat weer openen.
 • Verwijderen:
  Laat met Beehome alle hommels terugkeren naar de nestkasten. Verwijder vervolgens de nestkasten uit het gewas/de kas en voer de bestrijding uit. De volken na de aangegeven periode (èn als het gewas droog is) terugzetten op de oorspronkelijke plaats. In de tussenliggende periode de kas goed luchten.
 • Niet te combineren: 
  Het middel is niet te gebruiken in combinatie met hommels.

Als geen symbool is vermeld is het effect onbekend. 

Nawerking residu (persistentie) voor hommels

De nawerking van een middel op hommels is weergegeven in het aantal dagen, gedurende welke de hommels niet in het gewas kunnen worden geplaatst. Pas na de aangegeven periode is het residu voldoende afgebroken en zullen de hommels er geen schade meer van ondervinden. Als er geen gegevens zijn vermeld is de nawerking onbekend.

Haal de nesten nooit langer dan 3 dagen uit het gewas, anders worden sommige bloemen niet bestoven. Bovendien treedt dan stuifmeelschaarste op waardoor hommellarven verhongeren. In dergelijke gevallen is doorgaans een herstart met nieuwe nesten noodzakelijk.

De nawerking geldt met name voor condities zoals in de Noordwest-Europese kasteelten. Onder warmere en lichtere omstandigheden is de nawerking in het algemeen korter. In openluchtteelten is de nawerking soms afhankelijk van de neerslag, bij sommige middelen is het effect gezien dat de nawerking langer werd na neerslag. Hommels bezoeken ook naburige gewassen die mogelijk met schadelijke middelen zijn behandeld waardoor een negatief effect kan worden veroorzaakt.

Reageren

De database wordt regelmatig geactualiseerd. Heeft u vragen over ontbrekende gegevens, of ervaringen die duidelijk anders zijn dan weergegeven in de database, mail dan naar sideeffects@spam-protectkoppert.com.  

Informatiebronnen

De gegevens in deze database zijn gebaseerd op verschillende informatiebronnen: 

 • resultaten van proeven uitgevoerd door Koppert B.V.
 • veldervaringen van Koppert medewerkers wereldwijd (vooral betreffende informatie over de nawerking)
 • onderzoeksresultaten van de IOBC werkgroep 'Pesticides and beneficial organisms'
 • verslagen van (internationale) onderzoeksinstellingen
 • andere bronnen zoals websites van IOBC of IPM Impact
 • producenten van bestrijdingsmiddelen 

Aansprakelijkheid en eigendom

Koppert geeft in deze database naar beste weten gegevens over neveneffecten op natuurlijke vijanden en bestuivers weer. Aangezien Koppert geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop bestrijdingen uitgevoerd worden, kan zij niet instaan voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij het gebruik van gegevens uit de neveneffecten database. Neem bij gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen altijd de wettelijke voorschriften in acht. 

De webapplicatie is eigendom van Koppert. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de internetsite, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Koppert of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koppert mag de inhoud van de internetsite niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. U mag informatie op de internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen of intern gebruik.